Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής

Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής

Η Πράξη στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται η Δράση «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα»,  έχει τίτλο «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ». Σκοπός της Δράσης είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία βάσει των οποίων είναι δυνατόν να εκπονηθεί συγκροτημένη πρόταση πολιτικής της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα –μια πολιτική που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του τόπου μας και που ακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας.

Η Δράση «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα» υλοποιείται με βάση τα εξής Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ 1.01:  Τεκμηρίωση κοινωνικών αναγκών ως προς τις ξένες γλώσσες
ΠΕ 1.01:  Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ξενόγλωσση εκπαίδευση
ΠΕ 1.03:  Μελέτη για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα
ΠΕ 1.04:  Ξένες γλώσσες και πιστοποίηση στην Ελλάδα
ΠΕ 1.05:  Το εθνικό πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
ΠΕ 1.06:  Εκπόνηση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής
ΠΕ 1.07:  Προβολή και ενημέρωση για την ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική