Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.01

Τεκμηρίωση κοινωνικών αναγκών ως προς τις ξένες γλώσσες

Στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) είναι να τεκμηριώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ, με τη συγκεκριμένη γεωπολιτική και γεωγραφική της θέση, τις απαιτήσεις των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών) ως προς την εκμάθηση και διδασκαλία των ξένων γλωσσών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης τις στάσεις τους απέναντι στις γλώσσες που διδάσκονται ή θα μπορούσαν να διδάσκονται στο σχολείο. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ΠΕ εκπονούνται οι παρακάτω μελέτες:

  • Μελέτη στην οποία θα περιλαμβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τις ποικίλες ανάγκες της Ελλάδας για ξενόγλωσση εκπαίδευση, τις απαιτήσει και στάσεις των πολιτών.
  • Μελέτη που τεκμηριώνει τις ανάγκες εκμάθησης γλωσσών από ενήλικες για επαγγελματικούς σκοπούς.

  • Μελέτη που αφορά το οικονομικό σκέλος της εκμάθησης των ξένων γλωσσών εκτός του δημόσιου σχολείου (πόσο στοιχίζει ετησίως στην ελληνική οικογένεια η ξενόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών).

     

    (Πίσω)