Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.02

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Η έρευνα για τις πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης θα περιλάβει τα σημαντικά κείμενα με οδηγίες, κατευθύνσεις, ερευνητικές μελέτες, κτλ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ECML (European Centre for Modern Languages) που εδρεύει στο Gratz. Στόχος η διερεύνηση των πολιτικών της Ευρώπης όπως έχουν διαμορφωθεί από το 2001 –έτος ορόσημο για το Ευρωπαϊκό (πολύ)γλωσσικό ζήτημα– και την οργανωμένη αλλά κριτική καταγραφή των προτάσεων και των οδηγιών των προαναφερόμενων φορέων προς τα Ευρωπαϊκά κράτη για την προώθηση της εκμάθησης των γλωσσών, την ανάπτυξη του πολυγλωσσικού γραμματισμού και της πολλαπλογλωσσίας των Ευρωπαίων πολιτών και την στήριξη των εθνικών γλωσσών των κρατών μελών.

Επίσης, θα διερευνηθούν οι πολιτικές για ξενόγλωσση εκπαιδευτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να αποτελέσουν την βάση για την ελληνική πολιτική ξενόγλωσσης εκπαίδευσης – αφενός των ελληνόφωνων μαθητών που έχουν ανάγκη να μάθουν άλλες γλώσσες και των αλλόγλωσσών μαθητών που έχουν ανάγκη να μάθουν την ελληνική συν άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ΠΕ εκπονούνται οι παρακάτω Εκθέσεις:

  • Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται μια κριτική παρουσίαση των πολιτικών της ΕΕ για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στα κράτη-μέλη, καθώς και των σχετικών προτάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση θα περιλαμβάνει σε Παράρτημα όλα τα σχετικά κείμενα της Επιτροπής (στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα). 

  • Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται μια κριτική παρουσίαση των προτάσεων, οδηγιών, ερευνών και επιστημονικών κειμένων του Συμβουλίου της Ευρώπης – Modern Languages Unit. Η έκθεση θα περιλαμβάνει σε Παράρτημα σχετικά κείμενα ή/και αναφορές στα δημοσιεύματα. 

  • Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται μια κριτική παρουσίαση των οδηγιών, ερευνών και επιστημονικών κειμένων του ECML. Η έκθεση θα περιλαμβάνει σε Παράρτημα σχετικά κείμενα ή/και αναφορές στα δημοσιεύματα. 


    (Πίσω)