Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.03

Μελέτη για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα

Θα συγκεντρωθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει μια αποτίμηση της σημερινής κατάστασης στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία θα αφορούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, και θα αποτελέσουν τις βάσεις επάνω στις οποίες  θα στηριχτεί η γλωσσική πολιτική.

  • Πότε αρχίζει η διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα (στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και κατ’ οίκον). Συγκεκριμένα στοιχεία για τις γλώσσες που διδάσκονται  
  • Πόσοι ενήλικες ξεκινούν εκμάθηση ξένων γλωσσών, με ποια αφορμή και με ποιο τρόπο
  • Γλωσσομάθεια και ΑμεΕΑ –ειδικότερα μελέτη ζητημάτων που αφορούν αφενός συγκεκριμένα την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης, τα οποία διαβάζουν και γράφουν σε ένα αλφάβητο η χρήση του οποίου γίνεται με την αφή, γνωστό ως αλφάβητο Braille. την Νοηματική ως «ξένη» γλώσσα. Αφετέρου αφορούν ζητήματα εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα ακοής, και έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και η ελληνική αποτελεί μια ξένη γλώσσα την οποία καλούνται να μάθουν στο οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία των ακουόντων. Επειδή στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, πολλά ακούοντα άτομα επιλέγουν να μάθουν την ΕΝΓ ως ξένη γλώσσα, με αποτέλεσμα η γλώσσα αυτή να παίζει πλέον ένα σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα, το ΠΕ φιλοδοξεί να περιλάβει στη μελέτη του και την τάση αυτή και να καταθέσει προτάσεις με σκοπό τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης που θα επιτρέπει τόσο σε κωφά όσο και σε ακούοντα άτομα να χειρίζονται άρτια την ΕΝΓ ως ξένη γλώσσα.
  • Διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Μελέτη αναγκών για τις συνθήκες στη διδασκαλίας/εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας τόσο σε άτομα του εξωτερικού (π.χ. της ελληνικής ομογένειας) όσο και σε άτομα που ζουν στην Ελλάδα αλλά δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική τους γλώσσα (π.χ. σε ξένους μετανάστες). Οι μελέτες σ’ αυτό το ΠΕ δεν εξαντλούνται σε ζητήματα παιδαγωγικής και γλωσσοδιδακτικής μεθοδολογίας, αλλά αποσκοπούν κυρίως στην περιγραφή και ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών και πολιτικών περιβαλλόντων όπου οι ανάγκες για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αναδύονται. Η εκμάθηση της Ελληνικής θα συνδεθεί με τον στόχο της πολυγλωσσίας: αναπαραστάσεις και διδακτικές προοπτικές.
  • Στοιχεία για τη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών (για κάθε γλώσσα), τον αριθμό των μαθητών που διδάσκονται ποιες γλώσσες και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Α/θμια και Β/θμια στον δημόσιο τομέα
  • Στοιχεία για τη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών (για κάθε γλώσσα), τον αριθμό των μαθητών που διδάσκονται ποιες γλώσσες και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Α/θμια και Β/θμια στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά σχολεία και κέντρα ξένων γλωσσών)
  • Στοιχεία για την εκμάθηση γλωσσών και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην Γ/θμια
  • Απαιτήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων για γλωσσομάθεια
  • Πλήθος μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας των οποίων η γλώσσα στο σπίτι είναι άλλη από την Ελληνική και ποιες είναι αυτές και η γεωγραφική κατανομή αυτών
  • Ανάγκες για εκμάθηση γλωσσών άλλων από αυτές που προσφέρει το σχολικό πρόγραμμα.

Η μελέτη αυτή θα λαμβάνει υπόψη και τα όποια αποτελέσματα δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου για την  ξενόγλωσση εκπαίδευση στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα (το οποίο υλοποιείται σήμερα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»).


(Πίσω)