Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.05

Το εθνικό πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών

Με στόχο ένα εθνικό πλαίσιο προσόντων που απαιτούνται για τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, θα γίνει αποτύπωση και κριτική παρουσίαση των προγραμμάτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών καθώς επίσης και διερεύνηση το ποιοι διδάσκουν ξένες γλώσσες στην Ελλάδα και που. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ΠΕ εκπονείται η παρακάτω Έκθεση.

  • Έκθεση με τα πορίσματα της έρευνας σε ενότητες, με σχεδιαγράμματα και πίνακες όπου αυτοί χρειάζονται.

 

(Πίσω