Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.06

Εκπόνηση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής

Η πρόταση πολιτικής θα πρέπει μεταξύ άλλων να προσδιορίζει:

  • κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιο σκεπτικό πρέπει να περιλαμβάνονται κάποιες γλώσσες και να αποκλείονται άλλες στο σχολικό πρόγραμμα

  • τι πρέπει να αλλάξει και ποιες συνθήκες πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε να είναι δυνατόν το δημόσιο σχολείο, δεδομένων των συνθηκών στον τόπο μας, να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση και σε ποιες γλώσσες

  • με ποιον τρόπο μπορούν οι σπουδές στο δημόσιο σχολείο να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο έστω όριο διαπιστωμένης γλωσσομάθειας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα να δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης «φροντιστηριακής» εργασίας –στην ουσία προετοιμασίας– για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Η πρόταση πολιτικής και των συνακόλουθων στρατηγικών θα είναι εξειδικευμένη σε επίπεδο εφαρμογής (πρόταση προς εφαρμογή από την πολιτική ηγεσία: δηλ. αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις, αναγκαίες επιχειρησιακές ενέργειες, κόστος, κτλ.)

 

(Πίσω)