Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.07

Προβολή και ενημέρωση για την ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική

Σκοπός αυτού του ΠΕ είναι η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός σχεδίου ενημέρωσης για τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο αυτού του Υποέργου (στην ελληνική και περιληπτικά και στην αγγλική γλώσσα), καθώς επίσης και προβολής της ανάγκης για την ανάπτυξη μιας συγκροτημένης ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

(Πίσω