Αρχική σελίδα » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διοικητικές-Επιστημονικές Επιτροπές

Η Συντονιστική Επιτροπή με επικεφαλής τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ορίστηκε από την Σύγκλητο στη συνεδρία που ενέκρινε την έγκριση ίδρυσης του Κέντρου, με σκοπό να συμβάλει στα πρώτα βήματα της οικοδόμησής του. Πρόκειται λοιπόν για μια «Ιδρυτική» Συντονιστική, της οποίας η θητεία είναι περιορισμένη.

Προσωρινή είναι και η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής που ασχολούνται με τις γλώσσες και τη γλωσσική διδασκαλία που σχεδίασαν και υπέβαλαν στην Σύγκλητο την πρόταση για το Κέντρο. Και αυτοί ορίστηκαν ως μέλη της Ιδρυτικής Συντονιστικής αλλά λόγω της επιστημονικής τους ενασχόλησης με το αντικείμενο του Κέντρου έχουν ενεργά συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξης αυτής της δομής.

Εκλογές που θα αναδεικνύουν τα μέλη των δύο παραπάνω επιτροπών από ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το καταστατικό του Κέντρου.  

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επελέγησαν βάσει των εξής κριτηρίων:

  • Να είναι επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό
  • Το ερευνητικό τους έργο να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Κέντρο, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγούν τους ερευνητές στην υλοποίηση των έργων και δράσεων και να παρέχουν συμβουλές προς όφελος της επιστημονικής παραγωγικότητας του Κέντρου
  • Να γνωρίζουν ελληνικά, αγγλικά και κατά προτίμηση μία ακόμη γλώσσα.