Αρχική σελίδα » Οι Ξένες Γλώσσες και η αγορά

Οι Ξένες Γλώσσες και η αγορά

Η σύνδεση των ξένων γλωσσών με την επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της ευημερίας και της απασχολησιμότητας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαινιάσει  από το 2007 «Επιχειρηματικό Φόρουμ για την Πολυγλωσσία» με σκοπό να διερευνήσει  την επίδραση που έχουν οι γλώσσες στη  αγορά εργασίας και στη  επιχειρηματικότητα.

Για το λόγο αυτό έχει γίνει και ειδική έρευνα με τίτλο «Οι επιπτώσεις της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».  

Η Έρευνα

Η έρευνα έχει ανατεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  το 2006 και εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Γλωσσών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με μια διεθνή ομάδα ερευνητών. Η στόχευση αυτού του έργου ήταν να παράσχει στην Επιτροπή και στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς των Κρατών-Μελών πρακτικές πληροφορίες καθώς και ανάλυση της χρησιμότητας που έχουν οι γλωσσικές δεξιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την θετική επίδραση στον εξαγωγικό τομέα.  

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από σχεδόν 2.000 εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 29 ευρωπαϊκά κράτη και η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά με τις στάσεις των επιχειρήσεων απέναντι στις γλωσσικές δεξιότητες. Ακόμη, καταγράφει τις διαφυγούσες  επιχειρηματικές ευκαιρίες εξαιτίας της ανεπάρκειας γλωσσικής κατάρτισης του προσωπικού αλλά  σφυγμομετρεί μελλοντικές εξαγωγικές τάσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση υποδηλούμενες ανάγκες για περαιτέρω ζήτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Βασικά Αποτελέσματα της Έρευνας

  • Ένας σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χάνουν ευκαιρίες ως αποτέλεσμα της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων. Βάσει του δείγματος της έρευνας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξάγουν (σε σύνολο 945.000 εταιριών) προκύπτει ότι  ίσως χάνονται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες  εξαιτίας των γλωσσικών εμποδίων.
  • Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας κατέδειξε μια σαφή σύνδεση μεταξύ των γλωσσών και των εξαγωγών. Τέσσερα στοιχεία γλωσσικής διαχείρισης αποδείχτηκε να είναι συνδεδεμένα με επιτυχίες στον εξαγωγικό τομέα: 1) η ύπαρξη γλωσσικής στρατηγικής 2) η πρόσληψη φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας 3) η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό με γλωσσικές δεξιότητες και 4) η χρησιμοποίηση μεταφραστών και διερμηνέων.
  • Η αγγλική γλώσσα αποτελεί μια βασική γλώσσα για την πρόσβαση στη αγορά των εξαγωγών. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η εικόνα είναι μακράν πιο περίπλοκη από τη στερεότυπη άποψη ότι η αγγλική είναι η παγκόσμια γλώσσα. Η ρωσική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως στην Ανατολική Ευρώπη ως lingua franca (μαζί με τη Γερμανική και την Πολωνική). Η γαλλική χρησιμοποιείται για εμπορικές συναλλαγές στην Αφρική και η Ισπανική ομοίως στη Λατινική Αμερική. Συνεπώς, η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων εμπιστοσύνης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην πολιτισμική και γλωσσική γνώση μεταξύ των εταίρων.         

Χαμένες Ευκαιρίες εξαιτίας των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων

Η μακροοικονομική ανάλυση που έκανε η ομάδα εργασίας έδειξε ότι η επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό με γλωσσική κατάρτιση θα επέφερε σημαντικά οφέλη για την επίδοση των επιχειρήσεων στον εξαγωγικό τομέα αλλά και συνολικά οφέλη για τις εθνικές οικονομίες και για την ευρωπαϊκή οικονομία με αύξηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας.

Με αριθμούς:
Από το δείγμα των 2.000 επιχειρήσεων  το 11% αυτών έχει χάσει τουλάχιστον ένα συμβόλαιο ως αποτέλεσμα της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων. Βάσει των στοιχείων της έρευνας αρκετές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν χάσει συμβόλαια των οποίων η συνολική αξία κυμαίνεται  από 1 εκατομμύριο ευρώ έως και  25.3 εκατομμύρια ευρώ.

Η ερευνητική ομάδα υπολόγισε ότι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση σε διάστημα τριών ετών χάνει  κατά μέσο όρο 325.000 ευρώ εξαιτίας της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι μια επιχείρηση που επενδύει στις γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού της επιτυγχάνει ποσοστό εξαγωγικών πωλήσεων έως και 44,5 % μεγαλύτερο από ό,τι κάποια που δεν κάνει την ίδια επένδυση.

Για να δείτε την Έρευνα όπως έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με την Γλωσσομάθεια για Επαγγελματικούς Σκοπούς στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε την επιστημονική εργασία πατώντας εδώ.