Αρχική σελίδα » Πολιτικές για τις Ξένες Γλώσσες στις χώρες μέλη

Πολιτικές για τις Ξένες Γλώσσες στις χώρες μέλη

H παρουσίαση πολιτικών ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές χώρες κρίνεται χρήσιμη γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται οι κοινοτικές οδηγίες για την προώθηση της γλωσσομάθειας και της πολυγλωσσίας κατά περίπτωση. Η μελέτη αυτών των πολιτικών, ο εντοπισμός των καινοτομιών ή απλά των πρακτικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το ελληνικό περιβάλλον, καθώς και ο έλεγχος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, της αποδοτικότητάς τους, μπορούν να αποτελέσουν μια από τις βάσεις για την επεξεργασία ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής στρατηγικής στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι καθαρά ενδεικτική και δεν επιχειρεί μια εξαντλητική καταγραφή:

Είναι ευνόητο ότι στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής οι καταστάσεις δεν είναι παγιωμένες, αλλά υπόκεινται σε διαρκείς μεταβολές και αναπροσαρμογές. Επομένως, η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει μια εικόνα πρακτικών ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη σε μια δεδομένη στιγμή, που ορίζεται από τις πηγές που είχαμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, και δεν παρακολουθεί από κοντά τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των πρακτικών.

Επίσης, είναι ευνόητο ότι ο περιορισμός χώρου δεν επιτρέπει να παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα όλης της Ευρώπης.

Επιλέξαμε να παραθέσουμε αυτά που κρίναμε πιο ενδιαφέροντα, είτε γιατί παρουσιάζουν πρωτοτυπία, είτε γιατί φαίνονται εγγύτερα στην ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, αναλύουμε εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής αποδοτικότητας προκειμένου να εντοπίσουμε στοιχεία καινοτομίας ή επιτυχημένες πρακτικές που θα μπορούσαν  να προσαρμοστούν στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να καλύψουν τις δικές μας ανάγκες προκειμένου να βελτιώσουμε τις δικές μας στρατηγικές.

Τέλος, μια παρουσίαση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών συστημάτων θα ήταν ευκταίο να συνοδεύεται από μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό οι μαθητές στο τέλος της σχολικής  τους ζωής έχουν αποκτήσει λειτουργική γνώση των ξένων γλωσσών που διδάχθηκαν, ανάλογα με τον χρόνο που αφιέρωσαν. Τέτοιες μελέτες όμως δυστυχώς ακόμα δεν έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε συγκριτικό.