Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ » Ευρωπαϊκά κείμενα

Ευρωπαϊκά κείμενα

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή με ανακοίνωσή της έθεσε τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία σε σχέση με την εκπαίδευση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών.

Τον Μάιο του 2011 οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ αποφάσισαν να ενισχύσουν την συνεργασία των μελών στην εκπαίδευση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.

Το σχέδιο δράσης πρότεινε 45 ενέργειες για το διάστημα 2004 - 2006, με σκοπό να στηριχθούν πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Μεταξύ αυτών αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο για τη διδασκαλία γλωσσών από παιδική ηλικία.

Τα κράτη μέλη καλούνται να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα προώθησης της πολυγλωσσίας και, από την πλευρά της, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δείκτη γλωσσικών γνώσεων, δηλαδή, ενός μέτρου συγκέντρωσης αξιόπιστων δεδομένων για τις γνώσεις ξένων γλωσσών που έχουν οι νέοι.

Η μελέτη καταγράφει επιτυχημένες πρακτικές διδασκαλίας ξένων γλωσσών από πρώιμη παιδική ηλικία και τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που τις διέπουν. Τονίζει ότι η έναρξη της μάθησης σε μικρή ηλικία μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στα παιδιά, ενεργοποιώντας τους φυσικούς μηχανισμούς κατάκτησης γλωσσών παρέχοντας γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να παίξουν ευεργετικό ρόλο στην κοινωνική, πολιτισμική, γλωσσική και προσωπική ανάπτυξη των μικρών μαθητών.