Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ » Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Άρθρα

Buchberger Friedrich. 1998. Teacher Education in Europe: Diversity Versus Uniformity. European Education 30/1: 44-96.

Clarke, B. L and Champers, P. A. 1999. The promotion of reflective practice in European teacher education: Conceptions, purposes and actions. Pedagogy, Culture and Society 7/2: 291-303.

Gwyn, Rhys. 1979. Towards a European Policy for Initial Teacher Education: Scope and Kelly, Michael. 2011. Strategic issues for language teacher education in Europe. ForumSprache, 5/5: 22-41.

Opfer V.D. and Pedder D. The lost promise of teacher professional development in England.   European Journal of Teacher Education, 34/1: 3–24

Vez J. M. 2008. European Policies in TEFL Teacher Education. The Open Applied Linguistics Journal, 1: 1-8.

Βιβλία

Bhaskara Rao, D. (ed.). 2003. European Education and Teachers. New Delhi: Discovery Publishing House.

Hudson Β., Zgaga P.,Åstrand B. 2010. Advancing Quality Cultures For Teacher Education In Europe: Tensions and Opportunities, Umea: Umea University.

Vivian Maria Vasquez, Stacie L. Tate, Jerome C. Harste (in press) Negotiating Critical Literacies with Teachers. Theoretical Foundations and Pedagogical Resources for Pre-Service and In-Service Contexts.

Wallace, Michael J. 1991. Training Foreign Language Teachers: A Reflective Approach Cambridge: Cambridge University Press.