Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την πιο πολύγλωσση πολιτική οντότητα στον κόσμο αφού αναγνωρίζει 23 επίσημες γλώσσες. Η προώθηση της πολυγλωσσίας αποτελεί έναν σημαντικό στόχο και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από τις δικές της προτάσεις πολιτικής που προτείνει στα κράτη μέλη μέσα από κείμενα πολιτικής, χρηματοδοτεί επίσης διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα εκπονούνται συνήθως μέσα από διευρυμένες συνεργασίες ευρωπαϊκών οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης.

 • CELAN: Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα παρέχει γλωσσικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.
 • CIVIL SOCIETY PLATFORM: Πρόκειται για μια πλατφόρμα προτάσεων στην οποία κατέθεσε τις απόψεις μια ομάδα ακαδημαϊκών ειδικών με στόχο την προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της εκμάθησης γλωσσών από τους μετανάστες, την ανάδειξη του ρόλου της μετάφρασης στην εξοικείωση με την Ευρωπαϊκή λογοτεχνική κληρονομία και στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη συλλογή δεδομένων για τις Ευρωπαϊκές γλώσσες και για τη χρήση τους.
 • LANGUAGE RICH EUROPE (LRE): Πρόκειται για πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από το Βρετανικό Συμβούλιο. Επιδιώκει να καταγράψει την πρόοδο των συμμετεχουσών χωρών στην υποστήριξη της πολυγλωσσίας και να συνδράμει τους κυβερνητικούς ιθύνοντες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΜΜΕ στο σχεδιασμό μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης των γλωσσών στην κοινωνία.
 • LANGUAGES IN EUROPE - THEORY POLICY AND PRACTICE: Το πρόγραμμα αυτό είχε στόχο την κατάθεση μιας δέσμης προτάσεων για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεωρητικής και πολιτικής προσέγγισης απέναντι στην ενίσχυση της πολυγλωσσίας όπως εκπονείται τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.
 • LINEE: Η έρευνα του προγράμματος εστιάζει στην στοχευμένη ανάδειξη της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας στην Ευρώπη. Αν και η χρηματοδοτούμενη φάση του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα συνεχίζει την ερευνητική του διαδικασία ως μη κυβερνητικός φορέας με έδρα τη Βέρνη της Ελβετίας. 
 • LINGU@NET World Wide: Ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα που εξέλιξε τη βραβευμένη διαδικτυακή πύλη πληροφορίας Lingu@net Europa η οποία αναπτύχθηκε σε ένα χρονικό εύρος δώδεκα ετών υπό την αιγίδα του προγράμματος Socrates της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα Lingu@net WW  παρέχει 5.000 πηγές εκμάθησης και διδασκαλίας για 32 γλώσσες και προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • LUCIDE: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου στις αστικές κοινότητες μέσα από την παράθεση προτάσεων και ιδεών που μπορούν να προωθηθούν από τα σχολεία και τις τοπικές αρχές.
 • MAGICC: Πρόκειται για διακρατικό πρόγραμμα που στόχο έχει την προσαρμογή των δεικτών επικοινωνιακής επάρκειας όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
 • META-NET: Πρόκειται για δίκτυο αριστείας που στοχεύει στην εδραίωση καινοτόμων τεχνολογιών γλώσσας προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πολυγλωσσική Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας.
 • MULTICOM:   Πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 • PROF-ELP: Το πρόγραμμα αυτό ανέπτυξε ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών σχεδιασμένο για ενήλικες προκειμένου, μέσα από την καταγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων, να αυξήσει την απασχολησιμότητά τους.
 • SURVEY LANG: Σκοπός αυτού του έργου είναι η συστηματοποιημένη παροχή συγκριτικών στοιχείων για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών στις ξένες γλώσσες καθώς και η καταγραφή εφαρμοσμένων καλών πρακτικών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών για τις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα. Η έρευνα έλεγξε σε τυχαίο δείγμα μαθητών της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου την επίδοση τους στις δύο πιο διαδεδομένες ξένες γλώσσες στη σχολική εκπαίδευση των χωρών που μετείχαν στην έρευνα.