Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η εκμάθηση γλωσσών κατέχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιο της ΕΕ για την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης και ενοποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής όπως προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ("EΚ 2020"). Ένας από τους στρατηγικούς στόχους που θέτει αυτό το πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί κοινό τόπο ότι η ποιότητα της διδασκαλίας επηρεάζει καθοριστικά τόσο το επίπεδο επίτευξης των μαθησιακών στόχων όσο και τις μαθησιακές εμπειρίες που προσλαμβάνουν οι μαθητές.

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι, μπορούν να καθοριστούν από κοινού τα είδη ικανοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί βάσει ορισμένων αρχών. Βάσει αυτής της διαπίστωσης, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαμόρφωση δράσεων ούτως ώστε:

  • να εξασφαλιστεί ο καλός συντονισμός των συστημάτων αρχικής και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ενός συνεκτικού συστήματος με επαρκείς πόρους
  • να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν το πλήρες φάσμα των ειδικών γνώσεων, αντιλήψεων και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους
  • να προωθηθεί το κύρος και η αναγνώριση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
  • να δημιουργηθούν προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού (όπως και σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)
  • να ενθαρρυνθεί η πρακτική προβληματισμού και έρευνας από τα μέλη του επαγγέλματος
  • να εξεταστεί η σκοπιμότητα αύξησης των τυπικών προσόντων και της πρακτικής εμπειρίας που απαιτούνται για το διορισμό σε θέση εκπαιδευτικού