Αρχική σελίδα » Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα

Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα

Το ΥΠΔΜΘ αναγνωρίζει ότι η γνώση ξένων γλωσσών συνιστά στρατηγικό παράγοντα προόδου για σταθερή ανάπτυξη και για αρμονική σχέση μεταξύ της παγκόσμιας και της τοπικής κοινότητας, Για τον λόγο αυτό θεώρησε απαραίτητη την υποστήριξη μιας σειράς ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν γενικότερα:

 • στη βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο ώστε να συνάδει με την 1+2 Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τη γλωσσομάθεια των Ευρωπαίων πολιτών, δηλ. την ανάπτυξη του γραμματισμού στη μητρική γλώσσα, καθώς και σε δύο ακόμη ξένες γλώσσες,
 • στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πολυγραμματισμού που απαιτούνται για τους πολίτες του μέλλοντος, αρχίζοντας την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από την Α’ Δημοτικού,
 • στην υποστήριξη της κοινωνικής πολυγλωσσίας και ειδικά των επίσημων γλωσσών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των γειτονικών χωρών της Ελλάδας, με την ανάπτυξη του συστήματος εξετάσεων για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε έξι γλώσσες,
 • στην ανατροφοδότηση (backwash effect) των εξετάσεων γλωσσομάθειας στη εκπαίδευση, παρέχοντας προγράμματα μάθησης των ξένων γλωσσών τα νέα προγράμματα σπουδών για το «Νέο Σχολείο»,
 • στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αντικειμενική αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε διάφορες γλώσσες,
 • στην προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για την ενίσχυση της νέας οικονομίας της γνώσης,
 • στην πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, με τρεις Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ΕΣΠΑ,  υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 2. Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 3. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 4. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ