Αρχική σελίδα » Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα » Εθνικές εξετάσεις για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του. Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.  Τα θέματα των εξετάσεων και οι ποικίλες δράσεις που συνδέονται άμεσα με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος αξιολόγησης έχουν αναλάβει ειδικοί επιστήμονες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση όμως και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από το ΥΠΔΒΜΘ, το οποίο αξιοποιεί το δυναμικό και το μηχανισμό που έχει αναπτύξει για τις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με Πράξη που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και την οποία υλοποίησαν το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, το 2007-08 το σύστημα εξετάσεων αναπτύχθηκε με τη διενέργεια δράσεων που αφορούν το σχεδιασμό του συστήματος, την παράλληλη ανάπτυξη υποδομών με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή καθώς και μιας σειράς λειτουργικών συστημάτων, καθώς επίσης την ανάπτυξη ενιαίου μητρώου εξεταστών και βαθμολογητών μετά από επιμόρφωσή τους, τη συγγραφή και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και οδηγών λειτουργίας και προβολής του συστήματος, τον έλεγχο ποιότητας των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιεί και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή του.

Μια νέα Πράξη, που υλοποιείται (2010-2013) για λογαριασμό του ΥΠΔΒΜΘ από το ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, αξιοποιεί πλήρως όλα τα ευρήματα, τις υποδομές, τα προϊόντα και την τεχνογνωσία που έχουν ήδη αναπτυχθεί, επιδιώκονται τα εξής:

  • Η περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών (α) με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες ποικίλων κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού, ομάδων ΑμΕΕΑ, κλπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο όργανο να είναι δυνατόν να μετριόνται περισσότερα του ενός επιπέδου γλωσσομάθειας, και (γ) με διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά οργάνων μέτρησης, τα οποία θα δοκιμαστούν σε κανονικό πληθυσμό σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα είναι και προσαρμοστικά, εφόσον θα έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επί-πεδο γλωσσομάθειας του χρήστη.
  • Η ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή/και on-line εξετάσεις ποικίλων κοινωνικών ομάδων και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ.
  • Ο περαιτέρω εμπλουτισμός του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσομάθειας σε μια γλώσσα, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την τουρκική γλώσσα, η οποία προστίθεται στις γλώσσες που περιελάμβανε το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική.
  • Η σύνδεση του ΚΠΓ με την σχολική εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ’ επιλογήν, οι μαθητές της Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, σε μια από τις πέντε «μεγάλες» γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα.
  • Η προβολή του εθνικού συστήματος ξενόγλωσσων εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των ξένων γλωσσών.
  • Η εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από επιστήμονες διεθνούς κύρους ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προώθησή του ως αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας με εγκυρότητα όψεως και αναγνώριση στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

(Πίσω)