Αρχική σελίδα » Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα » Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας από πολύ μικρή ηλικία

Στο πλαίσιο σχετικής Πράξης που υλοποιεί το ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πειραματική εφαρμογή προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής από την Α’ Δημοτικού. Το ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool) διευρύνεται το 2011-12 και θα γενικευτεί το 2012-13.

Για την εφαρμογή του:

  • Κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ και στη συνέχεια, βάσει αξιολόγησης και ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς της τάξης, το υλικό αυτό αναμορφώθηκε και πρόκειται να εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Πέρασε από αρχική εκπαίδευση το 90% των 2000 εκπαιδευτικών Αγγλικής που δεν είχε ποτέ διδάξει μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας
  • Κατασκευάστηκε και σχεδιάζεται επιπλέον υλικό για την εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμόρφωση του διευρυμένου αριθμού εκπαιδευτικών της Α’ και Β’ Δημοτικού
  • Το ΠΕΑΠ υφίσταται συστηματική αξιολόγηση από όλους τους ενδιαφερόμενους – εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
  • Η ιστοσελίδα αναβαθμίζεται σε εκπαιδευτική πύλη με πολλαπλές εφαρμογές και ιδέες για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

 

(Πίσω)