Αρχική σελίδα » Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα » Νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες

Νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες

Στο πλαίσιο σχετικής Πράξης που διαχειρίζεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σχεδιάστηκε το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο θέτει σε εφαρμογή το ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό όραμα της πολιτείας, η οποία επιδιώκει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-2020) για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολλαπλογλωσσίας των νέων που ζουν και σπουδάζουν στην Ελλάδα. Συνάδει απολύτως με τη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προσβλέπει στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και στην προώθηση της γλωσσομάθειας, με σεβασμό σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης. Το ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, βάσει του οποίου ο μαθητής θα μπορεί, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, με προσωπική μελέτη και εξωσχολική ενασχόληση, να εμπλακεί με επιτυχία στην διαδικασία μάθησης της πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας, διαφέρει από όλα τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών του ελληνικού σχολείου επειδή

  • υπηρετεί όλες τις ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο σχολείο τη στιγμή της δημοσιοποίησής του (δηλ. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά) και όλες τις γλώσσες που μπορεί να προσφερθούν στο μέλλον, ενώ είναι και για τις τρεις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης: δηλ., για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
  • έχει εκπονηθεί ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να αλλάζει κάθε λίγα χρόνια, αλλά να βελτιώνεται με την εξέλιξη της σχετικής έρευνας που διενεργείται στο ΕΚΠΑ.
  • προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της γλωσσικής επάρκειας κατά επίπεδα γλωσσομάθειας και συνδέει άμεσα την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
  • δεν στηρίζεται, όπως συνηθίζεται, στις απόψεις ειδικών ως προς το τι πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο γνώσης του μαθήματος της ξένης γλώσσας στο σχολείο, αλλά σε ευρωπαϊκά και ελληνικά εμπειρικά δεδομένα έρευνας.

Το ΕΠΣ-ΞΓ, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του γραμματισμού των μαθητών μέσω γλωσσών άλλων από την ελληνική και στην ανάπτυξη μετρήσιμων επιπέδων γλωσσομάθειας για τις οποίες ο μαθητής θα μπορεί να πιστοποιηθεί, υιοθετεί τις αρχές του «Νέου Σχολείου», εκφράζει τις κεντρικές επιδιώξεις του Πλαισίου των Βασικών Αρχών του νέου Προγράμματος Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και επιδιώκει, μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πολίτη που: 

  • Να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας.
  • Να είναι σε θέση να λειτουργεί ως διαπολιτισμικός και διαγλωσσικός διαμεσολαβητής για διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ή πολιτισμικές ομάδες.
  • Να αυτενεργεί, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μαθαίνει σε σχέση με τα ενδιαφέροντά του για να συμμετέχει σε δράσεις της διεθνούς κοινότητας
  • Να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά νέες και ήδη γνωστές γλωσσικές, κοινωνικές και πολιτισμικές έννοιες.     
  • Να αξιοποιεί τις γνώσεις, εμπειρίες και στρατηγικές που έχει αναπτύξει για να επικοινωνήσει με άλλους, σεβόμενος τη διαφορετικότητά τους, και να επιλύσει τυχόν προβλήματα.

Το ΕΠΣ-ΞΓ θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σχολικό έτος 2011-12. Για την εφαρμογή του εκπονείται, παράλληλα με το Πρόγραμμα Σπουδών, ένας αναλυτικός Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, καθώς και σχετική ιστοσελίδα με ποικίλα εργαλεία και βοηθήματα. Επίσης αναπτύσσεται πρόσθετο online εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ. 

 

(Πίσω)