Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ

Παρόλο που η πρόκληση της πολυγλωσσίας έχει αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται με διάφορες προσεγγίσεις σε ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού υπάρχει ευρεία αποδοχή της άποψης ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ένταξη της πολυγλωσσίας σε μια σειρά πεδίων πολιτικής της ΕΕ, όπως η δια βίου μάθηση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η ανταγωνιστικότητα, ο πολιτισμός, η κοινωνία των πολιτών.   

Μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ενσωμάτωση της πολυγλωσσίας σε άλλα πεδία η ΕΕ εστιάζει σε τρείς βασικούς στόχους που αλληλοσυνδέονται:

(i) στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας
(ii) στη διά βίου μάθηση και το διαπολιτισμικό διάλογο και
(iii) στη δημιουργία
 ενός χώρου για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου και της επικοινωνίας με τους πολίτες.

Πιο κάτω κατηγοριοποιούνται οι πιο βασικές πτυχές αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης: