Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ » Γλώσσες και Δια Βίου Μάθηση

Γλώσσες και Δια Βίου Μάθηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα από την πρόοδο που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση του στόχου «μητρική γλώσσα συν δύο» ωφελήθηκαν κυρίως οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης. Αντίθετα, τα γλωσσικά μαθήματα που προσφέρονται στους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολύ περιορισμένα ή και ανύπαρκτα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής οι σπουδαστές του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε γλωσσικά μαθήματα πρακτικού προσανατολισμού, κατάλληλα για το επάγγελμά τους και σχετικά με τη μελλοντική απασχόλησή τους. Ακόμη, τα πανεπιστήμια πρέπει να εξοπλίζουν τους φοιτητές με ισχυρές γλωσσικές δεξιότητες, ανεξάρτητα από τους τομείς ειδίκευσής τους. Συγχρόνως, πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα εκμάθησης περισσότερων γλωσσών, ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να μάθει τις γλώσσες για τις οποίες ενδιαφέρεται. 

Οι ενήλικοι είναι πιθανότερο να είναι μονόγλωσσοι, ιδίως αν έχουν σχετικώς χαμηλά προσόντα και αν κατέχουν χαμηλόβαθμες θέσεις εργασίας. Συχνά, ως βασικούς λόγους για το γεγονός ότι δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες επισημαίνουν την έλλειψη χρόνου και κινήτρων, καθώς και την ανάγκη παροχής των σχετικών μαθημάτων σε πιο ευέλικτη βάση. Επομένως, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για να ενισχυθεί η προσφορά μαθημάτων ξένων γλωσσών για ενηλίκους.

Η εκμάθηση γλωσσών εκτός του πλαισίου της επίσημης εκπαίδευσης πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις νέες τεχνολογίες, τις πολιτιστικές και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επειδή όμως υπάρχει ένα όριο ως προς το τι μπορούμε να αναμένουμε από την επίσημη εκπαίδευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργούν και να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης.

Σε αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη:
 

- να παρέχουν σε όλους πραγματικές ευκαιρίες εκμάθησης της εθνικής γλώσσας (ή των εθνικών γλωσσών) της χώρας τους καθώς και δύο άλλων γλωσσών

- να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένωνευρύτερο φάσμα γλωσσών, ούτως ώστε να διευκολύνουν την ατομική επιλογή και την κάλυψη των τοπικών αναγκών όσον αφορά τις γλώσσες που μπορεί να μάθει κανείς

- να ενισχύσουν την κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών και όσων εμπλέκονται στη διδασκαλία γλωσσών

- να προωθήσουν την κινητικότητα των καθηγητών γλωσσών, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι γλωσσικές και οι διαπολιτισμικές δεξιότητές τους

 

(Πίσω)