Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ » Γλώσσες, τα ΜΜΕ και οι Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσες, τα ΜΜΕ και οι Νέες Τεχνολογίες

Στο στρατηγικό πλαίσιο 2010-2020 γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη σημασία του ρόλου που θα διαδραματίσουν στο εγγύς μέλλον οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα σε μια παγκοσμιοποιούμενη ηλεκτρονική οικονομία. Η χρησιμοποίηση των γλωσσών αποτελεί βασική συνιστώσα της δέσμης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κοινωνία της πληροφορίας. Άλλωστε ένας από τους στόχους του Στρατηγικού πλαισίου για την Εκπαίδευση 2010 είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληροφοριών με την εξασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και με τη βελτίωση των ορών ανάπτυξης πλούσιου, πολυγλωσσικού περιεχομένου. 

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι νέες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες ανθρώπινης και αυτόματης μετάφρασης μπορούν να φέρουν πιο κοντά στους πολίτες την αυξανόμενη ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών της ΕΕ αλλά και να δώσουν στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες της κοινής αγοράς και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Γι αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη:

  • να συνεργαστούν με τους εμπλεκόμενους παράγοντες για να προωθήσουν την πολυγλωσσία μέσω των ΜΜΕ -ιδίως με την υποστήριξη του υποτιτλισμού ταινιών και την κυκλοφορία των πολιτιστικών έργων στην Ευρώπη

  • να τονώσουν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την πολυγλωσσία

 

(Πίσω)