Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχοντας στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι κοινοί για όλους και οι προσπάθειες για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση επιτυχείς.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται από το 2002 με τα κράτη μέλη για την επίτευξη του στόχου της Βαρκελώνης, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν σε δύο ακόμη γλώσσες πέραν της μητρικής τους. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα δείκτη γλωσσικής ικανότητας, έχει καθορίσει στρατηγικές δράσεις και συστάσεις για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας, ενώ συμπεριέλαβε τη γνώση ξένων γλωσσών στις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση.