Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και Συμβούλιο της Ευρώπης » Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική -Στόχοι

Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική -Στόχοι

Οι γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης στοχεύουν στην προώθηση των εξής:

Πολυγλωσσία: όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν κάποιου επιπέδου επικοινωνιακή ικανότητα σε έναν αριθμό γλωσσών κατά τη διάρκεια της ζωής τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Γλωσσική Ποικιλία: η Ευρώπη είναι πολύγλωσση και όλες οι γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές τόσο ως μέσα επικοινωνίας όσο και ως φορείς ταυτότητας. Το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ο οποιοδήποτε τη γλώσσα του προστατεύεται από τις Συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αμοιβαία Κατανόηση: η ευκαιρία να μαθαίνει κάποιος άλλες γλώσσες είναι μια βασική προϋπόθεση για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών.

Δημοκρατική κοινωνία των πολιτών: η συμμετοχή σε δημοκρατικές και κοινωνικές διαδικασίες σε πολύγλωσσες κοινωνίες διευκολύνεται από την πολυγλωσσική ικανότητα των ατόμων.

Κοινωνική Συνοχή: η αρχή ίσων ευκαιριών για προσωπική εξέλιξη, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική κινητικότητα, πρόσβαση σε πληροφορίες και πολιτισμικό εμπλουτισμό βασίζεται στην πρόσβαση στη γλωσσομάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

 

 (Πίσω)