Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και Συμβούλιο της Ευρώπης » Γλωσσική πολιτική

Γλωσσική πολιτική

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαμορφώνει την πρόταση γλωσσικής πολιτικής του αναγνωρίζοντας έναν εννοιολογικό διαχωρισμό μεταξύ δυο όρων που περιγράφουν τη γλωσσική ποικιλία σε κάθε κοινωνία, δηλαδή της πολυγλωσσίας (multilingualism) και της πολλαπλογλωσσίας (plurilngualism). Βάσει αυτής της εννοιολογικής διάκρισης:

Η πολυγλωσσία (multilingualism) αναφέρεται στην ύπαρξη περισσότερων από μια γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών σε μια γεωγραφική περιοχή, ενώ η πολλαπλογλωσσία αναφέρεται σε ένα σύνολο γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών που χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που ορίζονται ως "μητρική γλώσσα" ή ως "πρώτη γλώσσα" και κάθε άλλης γλώσσας ή γλωσσικής ποικιλίας που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη είναι μια πολυγλωσσική κοινωνία επειδή σε αυτή περιλαμβάνονται διάφορες γλώσσες, ενώ μέσα στην κοινωνία υπάρχουν πολλαπλόγλωσσοι πολίτες οι οποίοι μιλούν έναν αριθμό γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών όπως υπάρχουν και μονόγλωσσοι πολίτες, οι οποίοι μιλούν μόνο μια.